Transcend RDF5

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Connectors

  • Giao diện
    USB 3.0

Product info

X