Samsung VC18M3130V1/SV

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

X