Samsung VC18M21M0VN/SV

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

X