Pensonic PI8501

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

X