Panasonic CG370

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Design

  • Dust capacity
    1.4 L

Product info

X