Kangaroo KG3B2

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

X