Sanaky VH3599S2D

Sanaky VH3599S2D
1.490.000Đ Từ Dien May
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    35 L
Product info
  • List date PriceMe
    4 Tháng Giêng 2018